در دل تاریکی

یس

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

سیس

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یسی

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- پشت صحنه -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یس

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یس

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یسیس

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یسی

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

سیس